SFDR tiedonanto

1. JOHDANTO

DevCo Partners Oy (“DevCo”) on sitoutunut ympäristöasioita, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa (“ESG”) koskeviin periaatteisiin. Periaatteet on otettu osaksi DevCon operatiivista toimintaa. Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoitusprosessissa ja due diligence -tarkastelussa sekä omistajuusstrategiassa muiden riskien ohella.

DevCo on saattanut voimaan virallisen vastuullisen sijoittamisen toimintaohjeet (Responsible Investment Policy), joka perustuu YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (”PRI”). Sijoituspäätöksissään DevCo noudattaa vastuullisen sijoittamisen toimintaohjeita sekä kestävyysriskien toimintaohjeita (Sustainability Risk Policy). Kaikki DevCon ESG:hen liittyvät toimintaohjeet ja dokumentit tarkastetaan vähintään kerran vuodessa DevCon Compliance Officerin ja hallituksen toimesta.

2. KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMINEN DEVCON SIJOITUKSIA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSENTEOSSA

EU-asetus 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (”Tiedonantoasetus”) määrittelee kestävyysriskit ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyväksi tapahtumaksi tai olosuhteeksi, jonka toteutumisella saattaisi olla mahdollinen tai tosiasiallinen kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Vaihtoehtorahaston hoitajaksi (“AIFM”) rekisteröityneenä DevCo on sitoutunut noudattamaan Tiedonantoasetusta. Tiedonantoasetuksen mukaisesti DevCo on integroinut kestävyysriskien arvioinnin jokaiseen sijoituksia koskevan päätöksenteon vaiheeseen ja tarjoaa sijoittajilleen tietoa kestävyysriskeistä.

Kestävyysriskejä arvioidaan koko investoinnin elinkaaren ajan, esimerkiksi alustavan tarkastuksen vaiheessa, osana due diligence -tarkastelua sekä DevCon omistuksen aikana.

2.1 Sijoitusmahdollisuuksien alustava tarkastus

DevCo arvioi kestävyysriskejä alustavan tarkastuksen vaiheessa hyödyntämällä poissulkemislistoja sekä toisaalta arvioimalla positiivista ESG-suoriutumista. DevCo ei sijoita toimialoille, joita se pitää erityisen riskialttiina (esimerkiksi tupakkatuotteet ja aseet).

2.2 Due Diligence

Alustavan tarkastuksen jälkeen DevCo ryhtyy aina laajaan ja räätälöityyn due diligence -tarkasteluun arvioidessaan mahdollisia sijoituksia. Tärkeänä osana tätä arviointia DevCo suorittaa kattavan ESG due diligence -tarkastelun. Tämän seurauksena kestävyysriskit tunnistetaan, arvioidaan ja katsotaan yhdeksi elementiksi DevCon due diligence -lähestymistavassa. DevCo pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja ottamaan huomioon kestävyysriskejä, jotka i) ovat merkityksellisiä alun alkaen ja ii) voivat tulla merkityksellisiksi ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten olosuhteiden, lakien, määräysten tai linjausten muutosten taikka uuden tiedon tai tutkimuksen tai muun kehityksen johdosta.

Kestävyysriskien merkittävyyttä sijoitusmahdollisuudelle arvioidaan aina toimialan ja kyseessä olevan yhtiön sekä sijoitusmahdollisuuden kokonaisriskin ja tuottoprofiilin kontekstissa.

2.3 Omistajuus ja raportointi

DevCo on aktiivinen omistaja ja se sisällyttää ESG-tekijät omistajuuspolitiikkoihin ja käytäntöihin. DevCo varmistaa, että asianmukaiset ESG-toimintaohjeet on otettu käyttöön jokaisessa sen yrityksessä. Tähän lähestymistapaan pohjautuen kestävyysriskejä arvioidaan ja hallitaan jokaisessa DevCon portfolioon kuuluvassa yhtiössä koko omistajuusvaiheen ajan. DevCon vastuullisen sijoittamisen politiikan mukaisesti jokaisen portfolioon kuuluvan yhtiön hallituksella, toimitusjohtajalla sekä johtoryhmällä on tärkeä rooli ESG-asioissa, sisältäen kestävyysriskien arvioinnin ja hallinnan.

DevCon ESG:n integrointitavat sisältävät ESG-maturiteetin arvioinnin, ESG- suorituskykyindikaattoreiden (KPI) asettamisen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden huomioonottamisen.

3. PALKITSEMISPOLITIIKAN YHDENMUKAISTAMINEN KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOONOTTAMISEN OSALTA

DevCon palkitsemispolitiikat sisältävät monenlaisia tekijöitä, joiden katsotaan määrittävän yksilöiden palkitsemistason. Yleisesti DevCon palkitsemispolitiikat pyrkivät edistämään hyvää ja tehokasta kaikkien riskien hallintaa, sisältäen kestävyysriskit. Kestävyysriskejä ei pidetä irrallisina ja erillisinä suorituskyvyn osatekijöinä vaan niistä ennemminkin muodostuu osa laajempaa arviointia koskien yksilön merkityksellistä panosta DevColle. DevCon palveluksessa toimivat henkilöt voivat saada suoritukseen liittyviä muuttuvia palkkioita. Muuttuvan palkkion kokonaismäärä määräytyy eri osatekijöistä koostuvan arvioinnin perusteella. Näitä osatekijöitä ovat yksilön suoriutuminen, DevCon ja sen yhtiöiden kokonaissuoriutuminen sekä työntekijän toiminta sisäisten politiikkojen, arvojen, ohjeiden ja DevCoon kohdistuvien vaatimusten alaisuudessa.

4. HAITALLISIA KESTÄVYYSVAIKUTUKSIA EI TÄLLÄ HETKELLÄ OTETA HUOMIOON

DevCo ei tällä hetkellä huomioi sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin SFDR 4 artiklan mukaisesti sen vuoksi, että tekniset raportointistandardit, menetelmät ja tällaisten vaikutusten esittäminen ovat vielä viimeistelemättä. DevCo pitää ESG-tekijöitä ja -riskejä erittäin tärkeinä ja seuraa tarkasti sääntelyn kehitystä Tiedonantoasetukseen liittyen. DevCo harkitsee uudelleen asemaansa haitallisten vaikutusten huomioon ottamisessa viimeistään vuoden 2022 aikana, kun sääntelykehystä odotetaan viimeisteltävän ja selkeytettävän.